МАТЕМАТИКИЙН ЛАБОРАТОРИ СУРГАЛТТАЙ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ
ОЛОНЛОГ ТӨВ СУРГУУЛЬ
media

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсролын салбарын хөгжил

Боловсролын салбарт цар тахлын үзүүлж буй нөлөө

Ковид19 VS Бизнес нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia

Defacto - Б.Баясгалан
/Олонлог сургуулиудын үүсгэн байгуулагч/

Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia